Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ADOMO-CONSULTING

Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem szkoleń jest Adomo Consulting Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Witosa 26/7, 40-832 Katowice, NIP 6342980938, KRS 0000857904, email:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl

2.      Organizator jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00301/2020.

3.      Szkolenia organizowane są na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej znajdującej się pod adresem https://adomo-consulting.myvod.io zwanej dalej platformą.

4.      Na platformie znajduje się oferta szkoleń zawierająca w szczególności: temat szkolenia, program szkolenia, czas trwania szkolenia, wykaz udostępnionych materiałów, datę udostępnienia szkolenia na platformie, maksymalny okres dostępu do szkolenia, cenę. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ofercie szkoleń.

5.      Podane ceny szkoleń są cenami brutto. Cena szkolenia obejmuje: koszt dostępu do platformy, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie w formie elektronicznej (plik PDF).

6.      Faktura za szkolenie wystawiana jest elektronicznie i przesyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika w postaci pliku PDF, nie później niż w terminie 7 dni od zakupu szkolenia. Przez datę zakupu szkolenia Strony rozumieją datę potwierdzenia zaksięgowania płatności przez system płatniczy wykorzystywany przez Organizatora lub bezpośrednio na koncie Organizatora.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji.

8.      Osobą odpowiedzialną merytorycznie za organizowane szkolenia, jeśli szczegółowa oferta nie stanowi inaczej, jest Rafał Szczeponek.

9.      W celu zakupu szkolenia Użytkownik rejestruje się na platformie i otrzymuje dostęp do Panelu Użytkownika. Użytkownik następnie wybiera szkolenie i dokonuje płatności. W przypadku zakupu z wykorzystaniem operatora płatności Przelewy 24 dostęp do szkolenia udzielany jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności. W przypadku zakupu za pomocą manualnego przelewu na konto Organizatora dostęp do szkolenia udzielany jest nie później niż w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności. W przypadku szkoleń sprzedawanych w przedsprzedaży dostęp do wykupionych szkoleń nadawany jest przez Organizatora w terminie wskazanym w ofercie szkolenia.

10.  Organizator zapewnia sprawne i nieprzerwane działanie platformy. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu platformy okres dostępu do szkolenia ulega przedłużeniu o okres przerwy.

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Użytkownika,  które uniemożliwią całkowicie lub częściowo korzystanie z zakupionych szkoleń.

12.  Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności umieszczona na platformie.

13.  Użytkownikowi platformy przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej. Organizator rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.

14.  Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Szkolenia i materiały dodatkowe są przygotowane według stanu wiedzy aktualnego na dzień szkolenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z udostępnionych materiałów w przyszłości, w szczególności materiały nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej czy wiążącej opinii biznesowej. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkowników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

15.  Materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Organizatora i przysługują mu do nich prawa autorskie. Materiały zostają udostępnione Użytkownikowi bez prawa do ich publicznego rozpowszechniania, powielania i komercyjnego wykorzystania, jednak z prawem do osobistego użytku słuchaczy oraz dla celów ich działalności gospodarczej, zawodowej lub zarobkowej, z wyłączeniem konkurencyjnej działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści oraz udostępniania danych do logowania osobom trzecim bez zgody właściciela praw autorskich.

Postanowienia konsumenckie

1.      Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Kodeks cywilny

Art.  22 (1). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

3.      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego tutaj.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Organizator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Organizatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.      Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.      W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

8.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę (Organizatora) o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje także podmiotowi innemu niż Konsument, tj. zgodnie z art. 38a ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie publikowane są na platformie i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

17.  Niniejsza wersja regulaminu z dnia 28 czerwca 2021 r..

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat celów używania cookies, możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies oraz na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję